2021-05-14

Wracamy do Szkoły!!!

Z przyjemnością informuję uczniów i rodziców, że od dnia 17 maja br., zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, uczniowie klas IV - VIII wracają do szkół. Nasza szkoła jest także na to przygotowana i oczekuje na powrót po długich prawie 14 miesiącach.
Obecnie w szkole odbywają się stacjonarne zajęcia uczniów klas I - III, zajęcia rewalidacyjne i indywidualne, które oczywiście będą dalej kontynuowane. Żeby nauczanie stacjonarne i częściowo hybrydowe mogło odbywać się bezpiecznie, potrzeba jednak przestrzegania konkretnych postanowień, takich jak:
- uczniowie maj zajęcia w wyznaczonych, stałych salach - plan przekazują wychowawcy, jest też dostępny na stronie szkoły,
- uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły ściśle wskazanymi wejściami - przekazują wychowawcy,
- każdy uczeń obowiązkowo posiada maseczkę, która może być zdejmowana po komunikacie nauczyciela w sali lekcyjnej lub podczas zajęć na świeżym powietrzu,
- obowiązuje pomiar temperatury przy wejściu do szkoły oraz dezynfekcja rąk przy wejściu, po korzystaniu z toalet, po przerwach, w salach lekcyjnych - jeżeli środki dezynfekcyjne, którymi dysponuje szkoła nie spełniają oczekiwań rodziców, mają oni sami obowiązek wyposażenia ucznia w taki środek, który im odpowiada - należy o tym powiadomić wychowawcę klasy,
- pomieszczenia klasowo - lekcyjne są bieżąco dezynfekowane i ozonowane przez personel szkolny,
- za bieżące wietrzenie pomieszczeń podczas zajęć odpowiadają nauczyciele,
- podczas przerw, ani także przed i po lekcjach uczniowie nie grupują się,
- maseczki obowiązują także podczas przerw i pobytu uczniów na korytarzu,
- w przypadku stwierdzenia u ucznia niepokojących objawów zdrowotnych, proszę o pozostawienie takiego ucznia w domu i powiadomienie wychowawcę,
- jeżeli niepokojące objawy wystąpią już podczas pobytu ucznia w szkole, zostaną wdrożone niezbędne procedury obowiązujące w szkole od 1 września 2020 roku,
- preferowane będą zajęcia na świeżym powietrzu (nie tylko w - f), oczywiście jeżeli pozwoli na to pogoda i z zachowaniem dystansu pomiędzy grupami klasowymi uczniów,
- podstawowym celem wszystkich nauczycieli SP 8 jest zapewnienie uczniom odpowiedniego wsparcia po tak długim okresie izolacji, pomoc w odbudowie relacji grupowych i koleżeńskich (w pierwszej kolejności w ramach zespołów klasowych), stopniowe wdrażanie i przyzwyczajanie do tradycyjnego życia szkolnego,
- na moją wyraźną prośbę nauczyciele powinni zdecydowanie ograniczyć procesy zmierzające do oceny ucznia (sprawdziany, kartkówki czy odpowiedzi) a relacje uczniowskie i psychika uczniów nie powinna zostać zdominowana przez realizacje podstawy programowej - na to jeszcze przyjdzie czas.
Z przyjemnością informuję też, że nasza szkoła przystąpiła w dniach 17 - 28 maja do akcji "Tydzień ulgi". Polega ona na tym, że uczniowie klas IV - VIII rozpoczynający naukę stacjonarną, w swoim pierwszym tygodniu nauki będą całkowicie zwolnienie z odpytywania, sprawdzianów, kartkówek i innych form oceniania. Ma to pozwolić uczniom na lepszą i bezpieczniejszą adaptację w nowych warunkach.
Nauczanie hybrydowe w naszej szkole będzie przebiegało następująco:
- I tydzień - 17 - 21 maj - w szkole mają zajęcia uczniowie klas: V, VI b i VI c, pozostali uczniowie kontynuują nauczanie zdalne;
- II tydzień (czyli 24 i 28 maja) nauczanie stacjonarne obejmuje uczniów klas: IV i VII, pozostałe klasy pracują zdalnie;
- klasa VIII zgodnie z decyzją MEiN będzie pracowała stacjonarnie tylko 28 maja br.;
- w dniach 25 - 26 - 27 maja br. odbędzie się egzamin uczniów klasy VIII - dla pozostałych uczniów są to dni wolne od nauki (zarówno zdalnej, jak i stacjonarnej) - proszę o tym pamiętać!
Według posiadanych na dzień dzisiejszy informacji, wszyscy uczniowie spotykają się w szkole w poniedziałek 31 maja br. Plan lekcji nie ulegnie zmianie, zmienią się tylko sale lekcyjne - powrócimy do sal przydzielonych we wrześniu 2020r. Będzie o tym jeszcze dodatkowa informacja.
Ciesząc się na powrót uczniów do szkoły, przypominam jednak o bezwzględnym nakazie przestrzegania wszystkich ograniczeń sanitarno - epidemiologicznych.
Serdecznie pozdrawiam i życzę dużo radości i zdrowia.
Dyrektor SP 8 mgr A. Pyszny