Deklaracja na zajęcia wspomagające

2021-09-16

Deklaracja znjaduje się w zakładce RODZICE w częśći ZGODY i WNIOSKI.

Zgodnie z § 10g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.), informuję, że w naszej szkole zostaną zorganizowane zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych, ustalonych w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną.
Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez rodziców pisemnej deklaracji o uczestnictwie. Została ona rozdana uczniom przez wychowawców klas. Rodzice podkreślają wybrane przez siebie zajęcia. Podpisanie deklaracji skutkuje uczestnictwem ucznia w wybranych zajęciach. Wypełnioną deklarację oddajemy wychowawcom w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 20.09.2021 r.
Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie potraktowane jako brak zgody na uczestnictwo ucznia w zajęciach wspomagających w roku szkolnym 2021/2022.